TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

2018
2019

Tiến độ 20/12/2018


Lễ ký kết Giai đoạn 1 - 14/07/2018

Lễ động thổ 25/06/2018

Tiến độ 09/2019


Tiến độ 08/08/2019


Tiến độ 05/07/2019


Tiến độ 14/06/2019


Hạ tầng dự án 15/05/2019

Tiến độ 24/05

Tiến độ 31/05


Tiến độ 06/03/2019